Vedtekter

Sist revidert av årsmøtet 24. september 2015


1. ORGANISASJON
Sofiemyr skolekorps er stiftet i juni 1965 og står tilsluttet NMF gjennom Akershus Krets.
2. FORMÅL
Sofiemyr skolekorps har som formål å fremme interesse for utøvelse av musikk blant
medlemmene, samt å medvirke til utvikling av sunne interesser og godt vennskap.
3. OPPGAVER
Sofiemyr skolekorps skal:
– sørge for opplæring av medlemmene i musikkteori og oppøve ferdigheter på instrumenter
og i samspill.
– arbeide for å fremme god musikk på hjemstedet og ellers.
– når det blir interesse for det, drive tilleggsaktiviteter som drillgruppe, storband, m.m.
4. MEDLEMSKAP
a) Aspiranter, musikanter, deres foresatte og andre interesserte opptas som medlemmer etter
skriftlig søknad som for umyndiges vedkommende må være undertegnet også av foresatt.
Ved innmelding i korpset, vil korpsets styre automatisk melde medlemmet inn i NMF for
registrering i NMF’s medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot
registrering.
b) Oppnådd aldersgrense for korpsmedlemmer er fram til årsfesten det året de fyller 19 år.
De som ønsker det, kan slutte til årsfesten det året de fyller 18 år og likevel få korpsets
avskjedsgave og NMF’s sertifikat.
c) Utmeldinger skal være skriftlige, og fratreden skal fortrinnsvis skje ved avslutning av våreller høstsemester. Skyldig kontingent skal være innbetalt før utmeldingen
c) Medlemmene plikter å holde utlånte instrumenter og annet utstyr i god stand. Foresatte
kan gjøres økonomisk ansvarlig for skjødesløs behandling av korpsets eiendeler.
d) I forbindelse med korpsets forskjellige aktiviteter, plikter medlemmene å adlyde ledelsen
og instruktørene. Alle skal til enhver tid vise godt kameratskap og gjøre sitt beste for at
korpsvirksomheten skal bli til mest mulig glede.
e) Den til enhver tid fastsatte kontingent skal betales i rett tid. Kontingentrestanse for mer
enn 3 måneder kan medføre at medlemmet blir utelukket.
6. KONTINGENT
a) Medlemskontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet.
b) Kontingenten forfaller til betaling 15. februar og 15. oktober. Innbetalt kontingent
refunderes ikke etter semesterstart.
c) Korpset betaler medlemskontingent til NMF basert på korpsets registrerte medlemstall
pr. 31. desember.
7. ARBEIDET I KORPSET
a) Korpsets øvelser følger i hovedtrekk skoleåret.
b) Korpset kan etter behov inndeles i flere opplæringsgrupper, for eksempel aspiranter,
juniorkorps, drillkorps, hovedkorps. Aspiranter regnes som utøvende medlemmer.
Opptak i korpset skjer i samråd med instruktør etter grunnopplæring i notelære og
opplæring på et for aspirantene eget instrument.
c) Korpset skal ha en tillitsmannsordning med en tillitsmann for hver 20. utøvende medlem.
d) Ikke utøvende medlemmer av korpset har til oppgave å sørge for det økonomiske
grunnlag for korpsets drift.
8. DIRIGENTER OG INSTRUKTØRER
Korpsets styre ansetter dirigent og eventuelle andre instruktører etter behov. Om en av
partene ønsker det, opprettes kontrakt i henhold til NMF’s retningslinjer. Det skal foreligge
instruks for dirigent og instruktører.
9. ÅRSMØTET
Årsmøtet velger styre, revisor, aktivitetskomité og arrangementskomite. Årsmøtet er korpsets
høyeste myndighet. Medlemmer som har fylt 15 år innkalles til årsmøtet som hvert år holdes
innen utgangen av oktober måned. Innkallingen skal skje med minst to ukers varsel.
Medlemmer som ikke har fylt 15 år har adgang til årsmøtet som observatør, men har ikke
stemmerett og er ikke valgbare.
Sakslisten skal inneholde følgende punkter:
a. Årsmelding
b. Foreløpig resultatregnskap fra 1.8. – 31.7
c. Budsjett for kommende år
d. Kontingenter for utøvende og ikke utøvende medlemmer
e. Saker som legges fram av styret
f. Innkomne forslag
g. Valg
Det velges 2 revisorer og en valgkomité på 2 medlemmer med ulik funksjonstid.
Ekstraordinært årsmøte der regnskap for foregående kalenderår godkjennes skal avholdes
hvert år innen utgangen av april.
Styrets medlemmer har ikke stemmerett under godkjenning av årsmelding og regnskap. Alle
valg og beslutninger fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder
dobbeltstemme. Det kan avgis stemme for hvert betalende medlem.
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles etter vedtak i styret eller når minst 1/3 av medlemmene
krever det.
10. STYRET
a) Korpset ledes av et styre bestående av leder, nestleder, sekretær, kasserer,
kommunikasjonsansvarlig, hovedkorpsleder, juniorkorpsleder, leder for
arrangementskomiteen, og to av korpsets tillitsvalgte etter valg blant korpsets utøvere.
b) Etter behov møter instrumentforvalter, korpsskolekoordinator, uniformsforvalter og leder
for aktivitetskomiteen i styremøtene.
c) Til støtte i sitt arbeid har styret anledning til å oppnevne det ønskede antall underkomitéer
og utarbeider retningslinjer for disse.
11. OPPLØSNING OG VEDTEKTSENDRING
a) Oppløsning av korpset kan kun foretas av to på hverandre følgende årsmøter og må ha
minst 2/3 flertall.
b) Endringer i disse vedtektene kan kun fastsettes på ordinært årsmøte og må være vedtatt
med 2/3 flertall.

KOM I KONTAKT
Sofiemyr skolekorps

– 17. Mai – Loppemarked – Konserter – Konkurranser

Her er vi

Addresse:
Sofiemyr kirke
Holbergs vei 45
1412 Sofiemyr

Epost:
leder@sofiemyrskolekorps.no

nestleder@sofiemyrskolekorps.no

Siste inlegg